bae 75BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ÜLKE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ

 

 

bae 75 tablo1

bae 75 a

İdari Yapısı

Bağımsızlık öncesinde Aşiretler Devleti (Trucial States) olarak tanınan BAE, 2 Aralık 1971’de İngiltere’den bağımsızlığını ilan etmiş, aynı gün Abu Dhabi Emiri Sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan (1971-2004) ülkenin ilk başkanı seçilmiştir. Başkenti Abu Dhabi olan BAE, yedi emirlikten/şehirden meydana gelen bir federasyondur. 

Nüfus ve Sosyal Yapı

BAE nüfusu, yabancı ağırlıklı olarak sürekli artış göstermektedir. Nüfus 2017 yılında 9,4 milyona ulaşmıştır. Başkent Abu Dhabi’nin nüfusu 2,5 milyondur (Dünya bankası).

BAE nüfusunun 2017 yılında yaklaşık %85’ini 15-64 yaş grubu oluşturmaktadır. 0-14 yaş grubunun nüfusa oranı ise %13,8 olmuştur. 

Başkent Abu Dhabi nüfusunun %81’inin yabancı, %19’unun ise BAE vatandaşı olduğu tahmin edilmektedir (Abu Dhabi İstatistik Kurumu).

Ancak, BAE’nin toplam nüfusunun çoğunluğunu (%80’i) ülkede ikamet izniyle çalışan yabancılar oluşturmaktadır. Yabancıların %60’ını Uzak Asya (Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Filipinler) kökenli, %18’ini İran ve Ortadoğu ülkeleri (Lübnan, Suriye, Mısır), %5’ini de bazı batılı ülkelerden (İngiliz/Britanya) çalışmaya gelenler oluşturur. Yabancı nüfus oranı sürekli artmaktadır. Küçük coğrafyası ve yerli nüfusu ile BAE, göçmen ülkesi görünümündedir.

Bu çerçevede, ülkede çalışanların %90’ı yabancıdır. BAE’de başlıca işgücü kaynağını oluşturan uzak Asya kökenli (Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Filipinler) göçmenler, başta inşaat olmak üzere emek yoğun sektörlerde düşük ücretler karşılığında işçi olarak çalışırken; ticaret hayatı dışındaki yerli nüfus kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilmekte; Avrupalılar (Britanya/İngiltere) ve Lübnanlılar ise özel şirketlerde (veya kamu şirketlerinde) yönetici veya danışman kadrolarında görev alabilmektedir.

Resmi dil Arapça olmakla birlikte; iş ve ticaret hayatında yaygın olarak İngilizce konuşulmakta ve yazışmalar İngilizce yapılmaktadır.

Öte yandan; ülkede son yıllarda göçmen işçilerin yerini BAE vatandaşlarının alması fikrine giderek sıcak bakılmaktadır. Çalışan BAE vatandaşlarının %88’i kamu sektöründe istihdam edilmekte, bunların da %56’sı polis teşkilatında ya da askeri kuvvetlerde görev yapmaktadır.

Coğrafya ve İklim

Yüzölçümü 83.600km² olup, topraklarının %97’si çöldür. BAE’nin, Arap/İran Körfezi’ne ve Hint Okyanusu’na kıyısı vardır. Yedi emirlik içinde coğrafya olarak en büyük olanı Abu Dhabi’dir. AD, ülke topraklarının yaklaşık %86’sını kaplamaktadır. BAE 200’e yakın adayı ihtiva etmekte olup, Abu Dhabi şehri bu adalardan biri üzerine kurulmuştur. Dubai, ülke topraklarının %5’ini oluşturmaktadır.

Ülkede yaz dönemi (nisan-ekim) sıcak ve nemli bir hava görülmektedir. Hava sıcaklığı yaz döneminde 46 dereceye kadar çıkabilmekte ve %100 nem hissedilebilmektedir. Kışları (kasım-mart) ise ülkeye serin iklim hakim olmakta ve sıcaklık 14-23°C arasında değişmektedir. Zaman zaman yaşanan kum fırtınalarının dışında, kış aylarında (aralık-ocak) anlık ve kısa süreli aşırı miktardaki yağış, altyapısı yetersiz olan şehirlerde sele yol açabilmektedir. Su kıtlığı son yıllarda BAE için önemli bir sorun haline gelmiştir. Konutlarda kullanılan su, deniz suyu arıtmasıdır.

Yeraltı sularının yetersizliği ve su talebinin karşılanmasındaki güçlükler nedeniyle, kullanılan suların %80’i deniz suyunu arıtma tesislerinden karşılanmaktadır. BAE’de her emirlik kendi elektrik ve su sistemlerini işletmekte olup, elektrik şebekelerinin birleştirilmesi gündemdedir.

 bae 75 tablo2

Genel Ekonomik Bilgiler

BAE, 1996 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ), 1998 yılından beri on yedi Arap ülkesinden oluşan Pan-Arab Serbest Ticaret Alanı’nın (PAFTA) ve ayrıca Arap Körfezi’ne kıyısı bulunan 6 Arap ülkesinden meydana gelen Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK/GCC) üyesidir.

Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu BAE’nin ekonomik zenginliği büyük ölçüde petrol ve doğal gaz üretimine ve ihracatına dayanır. Sektörün GSYİH içindeki payı yaklaşık %37’dir.

Dünya finansal krizi ve en büyük ithalatçısı Çin ekonomisinin yavaşlaması ve son olarak 2014 yılının ikinci yarısından itibaren petrolün uluslararası piyasa fiyatında yaşanan %50 oranındaki düşüş BAE ekonomisini de (hidrokarbon ihraç gelirini) olumsuz etkilemiştir. Bu çerçevede, sanayi üretimi ve ihracatı da bu dalgalanmalardan doğrudan etkilenirken, harcamalar, tüketim, ithalat dolaylı biçimde etkilenmiştir. İç faizler yükselmiş, kredi piyasası daralmış, piyasadaki para miktarı azalmıştır.

Global finansal kriz ve akabinde petrol fiyatının düşmesinden dolayı cari işlemler fazlası ve bütçe gelirleri azalmıştır. Büyüme hızının yavaşlamasıyla birlikte ekonomi küçülmüştür. Bütçe gelirlerini artırabilmek için, IMF ile de istişare edilerek, 2015 yılında (sıkı) mali ve parasal politikalarla bazı tedbirler yürürlüğe konulmuştur. Bu tedbirler; akaryakıt desteğine son vermek, kamu kuruluşlarına hibe ve kaynak transferlerini sınırlandırmak, faizleri yükseltmek, kamu harcamalarında tasarrufa gitmek, elektrik ve su tüketim fiyatlarına zam yapmak şeklinde olmuştur.

Federal Hükümet ayrıca, petrol fiyatının düşmesinden kaynaklanan gelir düşüşünü telafi etmek amacıyla 2018 yılında %5 oranında KDV’yi yürürlüğe koymuştur. Öte yandan, küresel finansal kriz nedeniyle azalan yabancı sermaye ve doğrudan yatırımı artırmaya yönelik (bazı iş alanlarında kurulacak şirketlerde yabancı ortaklık payının artırılması, iflas kanunun/çek düzenleme mevzuatının değiştirilerek cezaların hafifletilmesi ve daha liberal hale getirilmesi gibi) mevzuat değişiklik çalışmalarına devam edilmektedir.

Dünya ekonomisindeki küçülmeden menfi etkilenen BAE ekonomisi (gsyih), 2017 yılında %2,6 oranında büyümüştür. 2018 yılında %3,1 ve 2019 yılında ise %3,4 oranında (düşük seviyede) büyüme öngörülmektedir. (IMF)

BAE, milli geliri (gsyih) ile Ortadoğu ve Afrika ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve İran’dan sonra en büyük üçüncü ekonomi, kişi başı milli gelir sıralamasında ise Katar’dan sonra ikinci ülke konumundadır. (Tablo-1)

Ticaret ve Piyasa

BAE’de ticaret düzenlemeleri liberal niteliktedir. İç piyasa rekabetçi, fiyata duyarlı ve dışa açık bir pazardır. Bölgedeki diğer ülkelerin de önemli ölçüde mal ve hizmet tedarik ettiği veya temin ettiği bir ticaret merkezi konumundadır. Pazarın bu özelliğinden dolayı, ülkede her ülkeye ait ürün bulmak mümkündür. Ülkede tarım ve sanayi üretimi yetersiz olduğundan, ihtiyaçların büyük bir bölümü ithalat yoluyla karşılanmaktadır. İthal ettiği başlıca ürünler motorlu taşıtlar, elektrik ve elektronik ürünler, mücevherat, parfüm ve kozmetik ile gıdadır. En büyük tedarikçileri Çin, Hindistan ve ABD’dir.

Nitekim, başta Amerikalı ve Avrupalı büyük firmalar olmak üzere çok sayıda yabancı firma, özellikle ülkenin ticaret merkezi konumunda olan Dubai’de temsilcilik açmak suretiyle, BAE pazarının yanı sıra diğer Körfez ülkeleri ve Yakın Afrika ve Uzak Asya ülkelerine ait piyasaları buradan takip etmektedir. Dubai, rekabetin çok yoğun olduğu bir serbest pazardır.

Dubai, bulunduğu coğrafyada ticaret, finans ve turizm merkezi (hub) olma stratejisi izlemektedir. Pazar/nüfus olarak küçük olduğundan, dış ticareti “re-export”a dayanmaktadır. Liman ve serbest bölgelerinde altyapı ve hizmet anlayışı gelişmiştir. Kalkınmada Hong Kong ve Singapur’u örnek almaktadır. Başlıca satış yaptığı pazarlar; İran, Irak, Hindistan ile Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleridir. Kayda değer sayıda İran kökenli nüfusun ve işadamının yaşadığı Dubai, İran’a uygulanan uluslararası ambargonun kaldırılmasını Dubai ekonomisi için olumlu bir gelişme olarak değerlendirmektedir. Re-export, enerji ürünleri satışı haricinde, önemli bir dış ticaret geliridir. İran, Irak ve Hindistan başlıca re-export pazarlarıdır.

Ekonominin petrol ve doğalgaza bağımlılığının azaltılmasına yönelik olarak Hükümetin sektörel üretim ve yatırımların çeşitlendirilmesi çabaları olumlu karşılanmakta, özellikle turizm, emlak, finans ve sağlık gibi sektörlere yatırım yaptığı gözlemlenmektedir.

Dünya Bankasının 2017 yılı Temmuz ayı araştırmasına göre; 190 ülke içinde BAE, iş yapma kolaylığı açısından 21, yeni bir işe (ticari faaliyete) başlama kolaylığı açısından ise 51. sırada yer almaktadır.

 bae 75 tablo3

Dış Ticareti

BAE toplam dış ticaret hacmi 2015 yılında 620 milyar dolar olup; 333 milyar dolarlık ihracat, 287 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. İhracatında hidrokarbon (petrol, petrol ürünleri ve doğalgaz) önemli yer tutmaktadır. İthalatında ise makinalar, kıymetli taşlar ve motorlu taşıtlar önde gelen sektörlerdir. (Tablo 2)

BAE dış ticareti (petrol hariç), başta Dubai Emirliği olmak üzere, re-export ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Çeşitli ülkelerden gelen mallar, BAE üzerinden farklı pazarlara ulaştırılmaktadır. Re-eksportta en büyük pazarı Hint Yarımadası ve Körfez ülkeleri (Irak ve İran dahil) oluşturmaktadır.

BAE’nin ithalatı ve İhracatı (Tablo 3-4)

Türkiye - BAE İkili Ticaret (Tablo 5)

Türkiye-BAE dış ticaret hacmi 2015-2017 döneminde yükseliş trendine girmiştir. 2017 yılında 14,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştır. (Tablo 5)

Türkiye’den İhracat (Tablo 6)

Türkiye’nin BAE’ne sektörel bazda ihracatında; kıymetli taşlar/metaller (gtip:71), hava taşıtları aksam ve parçaları (gtp:88), petrol ürünleri (gtip:27) ile makinalar ve elektrikli cihazlar (gtip: 85+84), demir-çelik (gtip:72) ilk sıralarda yer almaktadır.

Türkiye’nin İthalatı (Tablo 7)

Türkiye’nin BAE’den yaptığı 2017 yılı ithalatında işlenmemiş (külçe) altın ilk sırada (%89) almaktadır.

 bae 75 tablo4

BAE Pazarı Hakkında Genel Bilgiler

BAE piyasası rekabetçi, fiyata duyarlı ve dışa açık bir pazardır. Pazarın bu özelliğinden dolayı ülkede neredeyse her ülkeye ait malları bulmak mümkündür. Ülkenin tarım ve sanayi üretimi yetersiz olduğundan, ihtiyaçların büyük bir bölümü ithalat yoluyla karşılanmaktadır.

Az nüfusu ve çeşitlilik içeren toplumsal yapısı ve farklı tüketici özellikleri nedeniyle BAE (özellikle Dubai) pazarına, ülke içi talepten ziyade, bölge ülkelerinden gelecek dış talepleri yakalamak için girilmesi daha uygun görülmektedir. Körfez Bölgesi’nden, Uzak Doğu’ya ve Afrika’ya kadar bir hitap alanı bulmaktadır. Bölgedeki diğer ülkelerin de (İran, Irak, S. Arabistan, Pakistan, Mısır, Lübnan vb) önemli ölçüde mal ve hizmet temin ettiği bir ticaret merkezi konumundadır. Başta Amerikalı ve Avrupalı firmalar olmak üzere çok sayıda yabancı firma, özellikle Dubai’de temsilcilik açmak suretiyle BAE pazarının yanı sıra S.Arabistan, diğer Körfez ülkeleri ve yakın Afrika ülkelerine ait piyasaları buradan takip etmektedir.

 

 

bae 75 c

bae 75 g

Powered by OrdaSoft!