ersoy cakir

Giydirme Cepheler ve Cam

Cam

Doğal  ışığın  yapı  içine  geçişini sağlarken, güneş kontrolü,  ısı yalıtımı, güvenlik  kontrolü,  gürültü  kontrolü  ve  enerji  tasarrufu sağlayan yapı elemanıdır. Türkiye’de enerjinin % 33’ü yapılarda tüketilmektedir. Isı kaybının  % 30’u pencerelerden gerçekleşir. Pencerelerin de % 70-80’i camdır.

 

 

Bu sebeple cam, enerji  kaybının  azaltılması açısından  hayati önem  kazanmaktadır.

Enerji tasarrufunda;

      Isı yalıtımı

      Güneş kontrolü önemlidir.

Isı Yalıtımı

Isı yalıtımlı cam  ünitesini etkileyen  3 faktör vardır;

1)     Ara boşluk  genişliği

2)     Ara  boşluk  dolgusu (Kuru  Hava,  Argon,  Kripton,  Xenon vs…)

3)     Cam üzerine uygulanan Low-E kaplamalar

Camın  yayınım değeri düştükçe ısı yalıtım özelliği artar.  (Yayınım (emmissivity)  değerleri Düz cam:  0,89

Low-E kaplamalı cam:  0,02-0,35)

Tek camın  ısı geçirgenlik katsayısı ortalama 5,80 W/M2K’dir. Cam’ın  gölgeleme  katsayısı =  Camın  Güneş Enerjisi  toplam geçirgenlik  değeri / 3 mm kalınlıktaki düz  cam  Güneş Enerjisi toplam  geçirgenlik değeri (0,87)

Cam Performansını Belirleyen Parametreler

Gün Işığı Geçirgenliği (Visible Transmittance) VT or Tvis

Cama dik açıyla  gelen ışığın diğer  tarafa  geçirilme oranıdır.  %

0-100 ya da 0-1.0 aralığında ifade edilmektedir. % 25-35 değerlerinin altı karanlık olarak  nitelendirilir.

Standart Low-E ısıcam  yaklaşık  % 75 civarında ışık geçirgenliğine  sahiptir.

Güneş Isı Kazanç Faktörü (Solar Heat Gain Coefficient) SHGC

Cama gelen güneş ışınımının içeriye  geçirilen miktarını ifade eden bir orandır.  0-1.0  aralığında bir değerdir. Cama gelerek camdan doğrudan geçen, yutularak  tekrar  ışıma,  iletim ve taşınım  ile geçen güneş ışınım miktarıdır.  UV, görünür ve  İnfrared  ışınlarını kapsamaktadır. Soğuk  bölgelerde yüksek  SHGC değerli cam  tercih  edilir.  Dış ortamda güneş ışınının görünür bölümü  % 46 oranındadır (Watt). Ultraviyole % 7, infrared  % 47 oranındadır.

Isı Geçirgenlik Değeri (U)

Isı iletimini ifade eder. Isı direncinin (R) tersidir.

Işık Solar Kazanç Oranı (LSG)

LSG =  VT /   SHGC  soğuk bölgeler için küçük  LSG değerleri tercih  edilmelidir.

ersoy 01

Cam  Levhalar/Bileşenler (TS 3539-1  EN 1279-1)

Cam  levha/levhalar ve  bileşen/bileşenler, aşağıda verilenlerden  biri olmalıdır:

a) Temel Cam Mamuller:

Float cam  (EN 572-2)

Parlatılmış telli cam  (EN 572-3)

Çekme düz cam  (EN 572-4)

Desenli  cam  (EN 572-5)

Telli desenli cam  (EN 572-6)

b) Özel Temel Cam Mamuller:

Borosilikat cam  (EN 1748-1-1)

Cam seramikler (EN 1748-2-1)

Toprak alkali silika cam  (EN 14178-1)

c) İşlem Görmüş Camlar:

Isıyla mukavemeti artırılmış (kısmî temperlenmiş) soda kireç silikat cam  (EN 1863-1)

Termal  olarak  temperlenmiş soda kireç  silikat emniyet  camı (EN 12150-1)

Sıvı içerisinde termal  olarak  temperlenmiş soda kireç  silikat emniyet  camı (EN 14179-1)

Kimyasal  olarak  mukavemeti artırılmış soda kireç  silikat cam (EN 12337-1)

 Termal  olarak   temperlenmiş  borosilikat   emniyet   camı   (EN 13024-1)

Termal olarak  temperlenmiş toprak  alkali silikat emniyet  camı (prEN 14321-1)

Lâmine cam  ve lâmine emniyet  camı (EN ISO 12543, Bölüm 1, Bölüm 2 ve Bölüm 3)

Kaplamalı  cam  (EN 1096-1)

Yüzeyi işlenmiş  cam  (örneğin, kumla veya  asitle  aşındırılmış) veya

d) Diğer işlenmiş  camlar, örneğin, yukarıda verilen temel  veya işlenmiş  camlardan biri veya daha fazlasını ve plâstik sızdırmaz malzeme tabakalarından bir veya  daha fazlasını  içeren cam/ plâstik kompozitler.

Veya;

e) İlgili Standartların Kapsamında Yer Alan Veya Almayan

Diğer Camlar:

İşlem görmüş veya görmemiş cam  levhalar:

Saydam, yarı saydam ve ya opak,

Renksiz  veya renkli

Cam  esaslı yalıtım birimlerinin dayanıklılığı  aşağıdaki hususlar yardımıyla sürdürülür:

Nem geçirgenlik katsayısı, I değeri (EN 1279-2)

Kenar sızdırmazlık  dayanımı (EN 1279-4)

İmalât yöntemi (EN 1279-6)

EN 1279-5’deki  Madde 4.4 ve Ek B’deki tavsiyelere uyulması

Gaz  dolgulu  cam  esaslı yalıtım birimleri durumunda ise  gaz sızdırma hızı şartlarına uyma  (EN 1279-3)

Cam’da Akustik Yalıtım

Cam Kalınlığı

Camın Elastikliği

Yalıtım Camının Kompozisyonu

Gaz  Boşluğunun Genişliği

Kullanılan Gaz  Türü

Yangına Dayanıklı Cam

Yangına  tepki  verme  açısından cam  A1 sınıfı bir malzemedir. A1 sınıfı malzemeler tutuşmayan, kömürleşmeyen, yanmayan ve yangına katkıda  bulunmayan malzemelerdir. Yangın  dayanımı söz konusu olduğunda yapılarda standart olarak kullanılan camlar  yangın   karşısında  bütünlüklerini   koruyamadıkları  için özel olarak  tasarımlanmış, dayanım ve performans süreleri  ilgili standartlarda  tanımlanan testlerle belirlenmiş yangın  camları kullanılmaktadır.

Yangın  camları  bina  içinde  ve dışında kapılar,  pencereler, koridorlar  ve  çeşitli  bölmelerin camlamalarında  kullanıldığında, yangının  alevi, dumanı ile alevin ısısını engelleyerek güvenli kaçış yolları oluşturmaktadır.

TS EN 357 “Cam – yapılarda kullanılan-saydam veya  yarı saydam  camlardan meydana gelen yangına dayanıklı birimler-yangına dayanıklılık sınıflandırması standardında yangına dayanıklı camlı  birim: Yangına  dayanıklılığı  deneyle ispatlanmış ve sınıflandırılmış bütün  kısmi yapı bileşenleri sabitleme malzemesine, contaya ve montaj  desteklerine sahip bir veya  daha fazla saydam  veya yarı saydam cam  urun  ihtiva eden bir yapı  birimi” olarak  tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle yangın  camının  performansı doğrama ve diğer montaj  elemanlarının performansı ile birlikte geçerli olmaktadır. Sınıflandırma  EN 357’de  yangına dayanıklı,  camlı  birimlerin sınıflandırılması aşağıdaki gibi yapılmıştır;

Yük Taşıma  Kapasitesi: Yapısal  kararlılığında herhangi  bir kayıp  olmaksızın  bir zaman periyodu boyunca bir veya  daha fazla yüzü yangına maruz  kaldığında yapı biriminin yangına dayanma gücü.

Bütünlük: Ayırma görevi  olan  bir cam  yapı  birimi sadece  bir taraftan yangına maruz  bırakıldığında, yangına maruz  kalmamış yüze  57 ye veya  varsa söz  konusu yüzeye bitişik malzemeler kızıllaşacak ve yangına maruz  bırakılan taraftan yangına maruz bırakılmayan tarafa  önemli miktarda sıcak  gaz  veya alev geçişi olmayacak şekilde cam  yapı biriminin yangına dayanma gücü.

Radyasyonu Azaltma: Camın  on tarafında ölçülen  radyasyon ısısı belirtilen bir seviyenin altında  olan ve ayırma  görevine sahip bir yapı  elemanı, bir zaman periyodu boyunca sadece  bir taraftan yangına maruz   bırakıldığında bu  cam   yapı  biriminin yangına dayanma gücü.

Yalıtım: Sadece bir taraftan yangına maruz  bırakılan  cam  yapı biriminin:

• Diğer tarafa  önemli miktarda bir ısı iletimi olmaksızın  yangına dayanma gücü,

• Arkasında bulunan insanları  yangın  sebebiyle oluşan ısıdan yeterince koruyabilme gücü.

Duman Kontrolü: Yapı biriminin sıcak,  soğuk gazların veya dumanın  bir taraftan diğerine geçişini azaltma özelliği.

Kendiliğinden Kapanma: Yangın  kapısı  veya  kepenginin her açılışında ortamda duman bulunması halinde, kapı veya kepengin  kapatma mekanizması yardımıyla  bir açıklığı  kapatabilme gücü.

S ve C genellikle  yangın  kapı ve kepenklerini niteleyen kavramlardır.

Yangına   dayanım sınıfları yangın   deneyleri sırasında  işlevsel olarak  yukarıdaki  kavramlardan  hangilerinin dikkate  alındığını gösteren R, E, W, I gibi  harfler  ve  bunları  izleyen  dakika  (30,

60, 90, 120) cinsinden dayanım süreleri  ile ifade edilmektedir. Yangın camlarının, performans ve dayanım sureleri  uygun  doğrama  ve montaj  malzemeleri ile beraber bağımsız ve akredite laboratuarların test  raporlarıyla belgelenmiş  olmalıdır.  Yangın camları  EN 1363-1  ve 1364-1  standartlarına göre  test edilmekte ve EN 13501-2 standardına göre;

E; EW ve

EI olarak  sınıflandırılmaktadır.

Camda Isıl Kırılma  Riski

Cam,  Güneş radyasyon ısısının;

Bir bölümünü İçeri alır,

Belirli oranda yansıtır,

Kalan  bölümünü soğurur (soğurulduktan sonra  ısıyı içe veya dışa  aktarır)

Isınan camın  güneş alan ve gölgede kalan bölümleri arasındaki genleşme farklılıkları ‘’Isıl kırılma riski ‘’  doğurur. Bu ısıl gerilim yüklerini karşılayabilmek için temperleme işlemi ile yüksek  yüzey gerilimi kazandırılmalıdır.

Heat  Soak Testi

Temperli  camların montajdan sonraki  kullanım aşamasında kendiliğinden patlamaları riskine karşı yapılan  bir testtir.

Her camda biraz  bulunan ve üretim  aşamasında  elimine edilmeleri  mümkün  olmayan NiS zerrecikleri nedeniyle temperli camlar kendiliğinden patlayabilirler.

Bu patlamanın sebebi NiS zerreciklerinin camın  ısıl genleşmesinden daha fazla genleşmeye sahip olmalarıdır.

Heat  Soak testi ile cam  levhalar  NiS tanelerinin genleşmesine  izin verecek sıcaklık olan 280 oC ±10  oC’ ye ısıtılır. Isıtma

+2  oC/dk  hızla  yapılır ve  280-300 oC’de  4 saat  bekletildikten sonra soğumaya bırakılır.Bu işlem 10-12 saat sürer.

Bu işlem  sonucunda NiS içeren camlar genleşme farklılığından dolayı patlar.

Dünya’nın En Büyük Camı

Cam ebatları 18 mt x 3,3 mt

Cam ağırlığı: 4.500  kg

Cam kalınlığı: 30 mm

ersoy 02

Powered by OrdaSoft!