PÜKAD, 2021 Yılı Türkiye Pencere ve Cam Pazarı Raporu’nu Yayınladı

PÜKAD, Türk pencere ve cam pazarına projeksiyon tuttuğu 2021 Yılı Türkiye Pencere ve Cam Pazarı Raporu’nda PVC pencereler ve pencerelerde kullanılan cam ve aksesuarlarla ilgili rakamsal bilgilere projeksiyon tuttu.

PÜKAD, (Pencere ve Kapı Sektörü Derneği) tarafından hazırlanan 2021 Yılı Türkiye Pencere ve Cam Pazarı Raporu’nda TÜİK verilerine dayanarak son 5 yıldaki konut inşaatı faaliyetleri incelendi.  Raporda sunulan rakamlar, yıllık bazda yeni binalarda her türden pencere kullanımının hesabı dikkate alınarak verildi. Pencerelerin konut dışı binalarda ve eski yapıların (konut ve konut dışı) yenileme işlerinde de kullanılmasından yola çıkılarak bu tür işlerin açıklaması ve hesap kabulleri de detaylı olarak verildi. Raporun pencere ile ilgili genel tanımlar ve açıklamaların yapıldığı bölümünün ardından PVC pencerelerle ilgili kabuller ve teknik veriler sıralandı. Rapor, PVC pencerelerde kullanılan cam ve aksesuar ile 2021 yılı PVC pazarı tahminleri ile tamamlandı.

Raporda özetle şu bilgilere yer verildi:

2021 yılında PVC pencerelerde eski/yeni konut ve konut dışı olmak üzere ve tipik konuta indirgenmiş olarak 1,674 milyon yerli konut için 25,12 milyon m2 PVC pencere üretilmiştir. Bu pencereler de 43,96 milyon m2 tek cam kullanılmıştır. İç piyasada ve ihraç edilen pencere ve kapıların açılıp kapanması için 14,45 milyon adet ispanyolet kullanılmıştır; bunların yaklaşık yarısı tek açılım, yarısı da çift açılımdır. PVC profil sektörünü ilgilendiren bir diğer rakam da şudur; 2021 yılında 523.373 ton PVC profil üretilmiş, bunun 316.618 tonu iç piyasa ve ihracat olmak üzere hazır pencereye dönüşmüş, kalan 206.735 Ton profil olarak ihraç edilmiştir. İthal profiller iç pazarda yaklaşık %1,3 lük bir pay elde etmektedir. (Tablo-1)

pukad 97a

Bir önceki 5 yıllık dönemde alınmış olan yapı ruhsat izini yüz ölçümü veya daire sayısı olarak toplamda, yapı kullanım izini yüz ölçümü veya daire sayısı olarak birbirine yaklaşmıştır. Bir anlamda satılanın yapıldığı döneme girildiğini göstermektedir. Sonuç olarak; yapı ruhsatı alınmış olan işlerin büyük bir bölümüne başlanmış, fiilen büyük bir bölümü tamamlanmış olmasına rağmen değişik nedenlerle çok az bir bölümü yapı kullanım izni almamıştır. Bu durum fiili pencere ve cam kullanım hesaplarını oldukça kolaylaştırıcı hale getirmektedir. (Kaynak olarak TÜİK istatistikleri kullanılmıştır)

Yeni yapılarda gerek yüzölçümü bazında, gerekse daire sayısı bazında alınmış olan yapı kullanım izin belgeleri 5 yıllık ortalamasında yarıya yakın bir azalma olurken, son 2021 yılında bir önceki yıla  göre tahmini  %25 artış olduğu gözlenmektedir. (Tablo-2)

pukad 97a

İnşaat firmalarının son yıllarda yeni projeleri azaltarak, ellerindeki konut stokunu eritmeye çalışmıştır. Son yıllarda gerçekleşip halen devam eden pandemi nedeniyle, uluslararası hammadde ve yarı mamul üretim arz talep dengesi bozulması genel olarak emtia fiyatlarını yükseltmiştir.

İnşaat sektörü maliyetleri genel enflasyonun üzerinde artması yeni konut fiyatlarını artırmıştır.

Bu durum eski ya da ikinci el konut satışlarını artırmıştır.

TÜİK 2020 Yılı hane halkı büyüklüğünü 3,3 olarak açıklamıştır. (Grafik-1)

pukad 97c

2021 Türkiye nüfusunun 84.680.273 olduğu ve hane halkının 3,3 olduğu kabul edildiğinde, Türkiye’de konutta ikamet eden hane halkı sayısı 25.660.668 olarak söylenebilir.

2017 yılında ülke nüfusu 80,8 milyon olup hane halkı büyüklüğü 3,4’dür. Aradan geçen 5 yılda ülke nüfusu 84,7 milyona ulaşmış ve beklentilerde olduğu gibi hane halkı sayısı 3,3’lere gerilemiştir. Bilindiği gibi bu rakam Avrupa’da 2,9’dur ve Türkiye’nin de önümüzdeki 30 yılda bu rakama inmesi öngörülmektedir.

Ulusal Adres Veri Tabanı verilerine göre 2020 Eylül sonu itibarıyla Türkiye’de toplam konut sayısı (konut, lojman, yazlık/mevsimlik konut, kapıcı dairesi ve konut inşaatları) 39,1 milyon adet iken, 2021 yılında 40,2 milyona ulaştı. Bu verilere göre 2021 yılı için Türkiye’de 1 kişiye 0.47 konut düşmektedir. Bu durumda 3.3 kişilik hane halkına 3.3 X 0.47 = 1,55 konut düşmektedir. 

Türkiye yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 olmuştur. (Grafik-2)

pukad 97d

Pandemi nedeniyle dalgalanan nüfus artışını 2022 yılı için pandemi öncesi olan ortalama binde 13.5 değerlerine tekrar geleceğini kabul edersek; 84,7 milyon x 1.0135= 85,8 milyona ulaşması beklenebilir. Nüfusumuzun 2022 yılı için 1,1 milyon artması bekleniyor.

2022 yılındaki 1,1 milyon nüfus artışına karşılık 0,47 konut/kişi üzerinden hesaplandığında yaklaşık 517.000 konut/lojman, yazlık/mevsimlik konut, kapıcı dairesi vb. yeni konutun daha ekleneceği düşünülebilir.

Konut Dışı Binalar ve Yenileme Piyasası

Bilindiği gibi istatistikler yeni konutlarla ilgilidir. Konut dışı binalarla ilgili malzeme kullanımına yönelik pratik sonuçlar çıkarılabilecek istatistikler yoktur. Fabrika, depo, hastane, ibadethane, okul, yurt, sivil ve askeri binalar, geçici barınma evleri, AVM ve diğer ticari kullanım amaçlı binalarla ilgili istatistiklerden malzeme ve özellikle pencere kullanımına yönelik sonuçlar çıkartmak mümkün olmamıştır. Bu konuda derneğimiz üyelerinin yapmış oldukları işlerle ilgili tahminleri esas alınmıştır.

Bu noktada konut dışı binalar için öncelikle eşdeğer konut birimi tanımlanmıştır. Yapılmış olan ve bu türe giren binaların büyüklükleri birbirinden çok farklıdır. Adet dışında pencere ihtiyacı da farklıdır. Eşdeğer konut tanımı esas alındığında bir konut için gerekli olan malzemeyi kullanan bir konut dışı bina bir eşdeğer konut olarak alınmıştır. Bu esasa dayanarak, derneğimiz üyeleri, yeni konut sayısının %20’si kadar eşdeğer konut yapılmış olduğunu belirtmektedir. Yani yıllık konut dışı binaların pencere ihtiyacı aynı yıl yapılan konutlara giden pencerelerin %2’si kadar olmuştur. Bu tartışmaya açık bir noktadır.

2022 yılında öngörülen yeni konut 517.000. %20 si 103.400 konut dışı yapı

Mevcut yapıların yenilenmesi inşaat malzemeleri sektörünün önemli bir kullanım alanını teşkil etmektedir ve sağlıklı tahminler yapılmasında güçlükler vardır. Pencere sektörü açısından şu tespiti yapmaktayız: Kentsel dönüşüm kavramının ortaya çıkması ile mevcut birçok konut pencere yenileme konusunu bir süre ertelemiş veya vazgeçmiştir. Bu da pencere üreticilerinin faaliyetlerini olumsuz olarak etkilemiştir.

Yenileme işindeki azalmayı sadece kentsel dönüşümün ortaya çıkmasına bağlamak gerçekçi değildir. 1990’ların ortasından itibaren çift cam üniteli PVC pencereler özellikle eski ve büyük ısı kaçağına neden olan pencerelerin değiştirilmeye başlanmasını sağlamıştır. Aradan geçen yaklaşık 20 yılda çok sayıda pencere değiştirilmiş ve değiştirilmemiş pencere stoku azalmıştır. Bu konuda PVC pencere sektörü, yeni nesil üstün nitelikli PVC pencerelerin, eski PVC pencerelerle değiştirilmesinin sağlayacağı ekonomiklik ve konforu ön plana çıkarması gerekmektedir. Yeni nesil pencereler aynı zamanda daha estetik ve fonksiyoneldir. Aksesuar sektöründe de bu yıllarda bu değişimi sağlayacak büyük gelişmeler olmuştur.

Raporda, üretilen PVC pencerelerin ne kadarının değiştirme işlerinde kullanıldığı ile ilgili olarak bir kabul yapılmıştır. Bilindiği gibi sistem üreticileri profilleri üretmekte ve pencere üreticilerine vermektedir. Nihai müşteriye pencere üreten ve sayıları on binin üzerinde olan irili ufaklı çok sayıda pencere üreticisi, ürettikleri pencerelerin ne kadarını yeni ne kadarını eski yapılar için ürettiklerini oldukça kaba bir şekilde tahmin edebilmektedir. Kaldı ki pencere üretmeyip üretici bayiye ürettirip sadece montaj yapan firmaların da varlığı bu tahminleri daha da güç kılmaktadır. Dolayısıyla raporda PVC pencere üreticilerinin bu konudaki tahmini de daha ayrıntılı bir araştırmayı yararlı hale getirmektedir.

pukad 97gif

İnşaat malzemeleri sektörünün yıllık büyüme oranları alt sektörlerle birebir benzerlik göstermemekte ve her sektörün kendi özelliklerinden dolayı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Yenileme piyasasından her sektör eşit pay almamaktadır. Genel olarak inşaat malzemelerinin toplam kullanımının konut ve konut dışı bina üretimi ile doğrudan orantılı olmamasının bir diğer nedeni de şudur: Altyapı yatırımları (kara ve demiryolları, barajlar, göletler, havaalanları, spor tesisleri, limanlar gibi) için özellikle demir çelik ve çimento kullanımı daha fazla olup miktarı bilinmemektedir.

Türkiye Pencere Pazarı

Pencere genel adını alan ürünlerin ortak özelliği profillerden oluşması, boşlukların tamamen veya kısmen camla doldurulması ve donanım yardımıyla açılıp kapanabilmesidir. Pencere tanımına aşağıdaki ürünler girmektedir:

 • Pencereler
 • Camlı Balkon Kapıları
 • Giydirme Cepheler
 • Kış Bahçeleri

Bina içi ayırıcı bölmelerde de pencere sektörünün ürünleri kullanılmaktadır. Bu raporda konunun daha ayrıntılı bir tanımına ve anlatımına girilmemiştir. Pencere sektörü, doğrama malzemesi olarak şu farklı ürünleri kullanmaktadır:

 • PVC doğramalar
 • Alüminyum doğramalar
 • Ahşap doğramalar
 • Demir doğramalar
 • Kompozit doğramalar (PVC/alüminyum/ahşap malzemelerden ikisinin, hatta üçünün birlikte kullanıldığı ürünler)

Farklı malzemelerin pazarda kullanım oranları ile ilgili dernek bilgilerimiz aşağıdadır. Ancak bu bilgiler kesin olmayıp teyide muhtaçtır.

 • Konut üretiminde pencerelerin yaklaşık %94’ü PVC, %5’i alüminyum, %1’i ise ahşap ve sair malzemelerdendir.
 • Konut dışı binalarda bu oranlar ise şöyledir: PVC %35, alüminyum %64, sair malzeme %1

PVC Pencerelerle İlgili Kabuller ve Teknik Veriler

PVC Pencere özelinde ise hesaplarda aşağıdaki kabuller kullanılmıştır:

 • 1 m2 PVC pencerede ortalama 5,5 mtul ana profil kullanıldığı sektör istatistikleri olarak kabul edilmektedir.
 • 1 m2 PVC pencerede ortalama 9 kg PVC profil kullanılmaktadır (1 mtul profil çıta vs. yardımcı profillerden pay aldığı göz önünde bulundurularak 1,6 kg PVC profil eşdeğeri kabul edilmektedir (1,6 g/mtul X 5,5 mtul/m2 = 9,0 kg/m2)).
 • Bir konuta ortalama 5 açılır kanat, 1,5 balkon kapısı takılmaktadır. Toplam alan yaklaşık 15 m2’dir. Bu değerler eski ve yeni yapıların ortalaması olarak alınmıştır.
 • Buna göre konut başına 15m2 x 9 kg/m = 135 kg PVC profil kullanılmaktadır.

Özetle; hesaplarda 1 konutta 15 m2 pencere, dolayısıyla 1 konutta 135 kg PVC profil kullanıldığı hesaplanmaktadır.

Not: Bilindiği gibi PÜKAD üyesi PVC Pencere sistem üreticilerinin pazar payı %60’ın üzerindedir. Sistem üreticisi firmalardan malzeme alarak pencere üreten firmalardan da PÜKAD üyeleri mevcuttur. Kabuller PÜKAD üyesi sistem üreticileri ve pencere üreticilerinden tahmini verilerle oluşturulmuştur ve ülke genelini temsil etmektedir.

2021 Yılı PVC Pencere Hesabı

Yukarıdaki kabuller ışığında 2021 yılında üretilen PVC pencerelerin PVC profil ihtiyacı için aşağıdaki hesaplar yapılmıştır:

a)       Yeni Konutlar için

 • Resmi İstatistiklere Yansımış Olan Yeni Konutlar

543.680 yeni konut x %94 = 511.172 adet PVC pencereli yeni konut

Bu konutlarda kullanılmış olan PVC pencerelerdeki profil ağırlığı 511.172 x 0,135 ton = 69.000 ton.

Burada şu noktaya dikkat edilmelidir: Her konutta ortalama 15 m2 pencere olduğu kabul edilmiştir. Ancak konutların olduğu bina veya sitelerde bizzat konut içinde olmayan merdiven boşlukları, bodrum katı, müştemilat, güvenlik ve sosyal tesis gibi yerlerde de pencereler olup, bu pencereler konutlarda olan pencerelerin yaklaşık %20’si kadar olmaktadır. Buraları ortak alanlar olarak da adlandırabiliriz ve bu pencereler 511.172 x %20 = 102.234 adet PVC pencereli konutla birlikte,

511.117 +102.234 = 613.351 adet toplamda PVC pencereli konuta,

PVC profil üretimi ise 613.351 x 0.135 = 82.800 Ton PVC Pencere profili üretimi olur.

Dolayısıyla 2021 yılında inşa edilmiş ve resmi kayıtlara yansımış 613.351 PVC Pencereli yeni konut ve ortak alanları için üretilmiş olan PVC pencerelerdeki toplam PVC profil ağırlığı = 82.800 tondur.

 • Resmi İstatistiklere Yansımamış Olan Konutlar

Yukarıdaki bölümlerde yapı izni sayılarının yıllardır yapı kullanım izni sayılarından yüksek olduğu, 2021 Yılı için yaklaşık %16 fazla olduğunu TÜİK istatistiklerine dayanarak göstermiştik. Bu farkın aslında bitmiş ve pencereleri takılmış olduğunu tahmin etmekteyiz. Genelde birçok ev de inşa edilmekte ve satış gerekmeden içinde oturulmaya başlanabildiği ve dolayısıyla resmi satış istatistiklerinde görülmediği bilinmektedir.

%16 karşılığı olan 80.694 yeni konut x %94 = 75.852 adet PVC pencereli yeni konut

75.852 x %20 = 15.170 adet PVC pencereli konut ortak alan konutu

75.852 +15.170 = 91.022 adet PVC pencere- Tüm alanlardaki eşdeğer konut

91.022 x 0,135  =  12.287 ton PVC

Buna göre 2021 yılında inşa edilmiş ve resmi kayıtlara yansımamış yeni konut ve ortak alanları için üretilmiş olan PVC pencereler için 12.287 ton PVC profil kullanılmıştır. 2021 yılında kayıtlara yansımış ve yansımamış toplam 704.373 adet yeni konut için 95.090 ton PVC Profil üretilmiştir.

b)       Konut Dışı Binalar İçin

Ülkemizde yeni konut inşaatlarının dışında yüzölçümü bazında konutların %20’si kadar da konut dışı bina inşa edilmektedir. Ancak bu tür yapılarda PVC pencerelerin kullanım oranı yaklaşık %35’dir.                        

Bu kabullerle;

704.373 yeni konut x %20 = 140.874 adet eşdeğer konut x %35: 49.306 adet PVC pencereli eşdeğer konut, 2021yılında bu eşdeğer konutlarda kullanılmış olan PVC profil ağırlığı 49.306 x 0,135= 6.656 ton PVC profil

Sonuç olarak;

2021 yılında yeni binalarda

 • 753.679 konut ve eşdeğer konut için PVC pencere üretilmiş,
 • Bu pencerelerin dıştan dışa alanı 11.305.000 m2’ye ulaşmış,
 • 101.746 ton PVC profilli PVC pencere kullanılmıştır.

Bu tutar net ağırlıktır ve pencere üretiminde yaklaşık %7 kesim ve üretim firesi ile 108.868 ton PVC profil kullanılmıştır.

c) Pencere Yenileme Piyasası İçin Bayi Duyum ve Tahminler

PVC profil sistemi üreticisi firmaların, pencere üreten bayilerinden aldıkları tahmini ortalama bilgilere göre, Türkiye genelinde üretilmiş olan PVC pencerelerin;

% 45 yeni binalarda :         753.679 adet eşdeğer  konut

% 48 eski bina yenileme :   803.924 adet eş değer konut

% 7 konut dışı yenileme :    117.236 adet eş değer konut

Toplam : 1.674.839 adet eş değer konut olarak üretilmiştir.

TÜİK’e göre 2020 Yılı eylül ayı verileriyle, ülkemiz konut stoku 39,1 milyon adet iken, 2021 yılı eylül ayı verileriyle 40,2 milyon konut stokuna ulaşmıştır. Bunların içinde ikinci evler, yazlıklar, kiraya verilmemiş boş duran evler bulunmamaktadır. Geçmiş yenileme oranları dikkate alındığında her 30 konutun biri veya %3’ü yenilenmiş denebilir. Pandeminin ekonomik ve işgücü kullanım etkisi dikkate alındığında, Pencere yenileme işlerinin %3 yerine %2 yenilendiği kabul edildiğinde

 40,2 x %2 = 804 bin konut stok karşılığına gelir.

 Türkiye İç Pazar Tahminleri

2021 yılında eski, yeni ve konut dışı binalarda;

 • 1.674.839 konut ve eşdeğer konut için PVC pencere üretilmiş,
 • Bu pencerelerin dıştan dışa alanı 25.122.585 m2’ye ulaşmış,
 • 226.103 ton Yerli PVC profilli, pencere kullanılmıştır.
 • 780 ton Hazır PVC Pencere ithal edilmiştir.
 • 6.400 Ton PVC Pencere profili ithal edilmiştir.
 • Bu tutar net ağırlıktır ve pencere üretiminde yaklaşık %7 kesim ve üretim firesi ile 15.8 ton PVC profil kullanılmış olup genel tutara eklendiğinde Brüt 249.083 ton PVC profil iç piyasada pencere imalatı için kullanılmıştır. (Tablo-3)

pukad 97e

2021 yılı, profil üreticileri ve bayilerinin 74.006 ton hazır pencere üretilerek ihraç edilirken, 780 ton da hazır pencere ithal edilmiştir.

PVC Profil İhracat ve İthalat

2021 yılında profil üretici firmaları 206.735 ton PVC profil ihraç edilirken, 6.400 ton PVC profil İthal edilmiştir. (Tablo-4)                                                

2021 Yılı Toplam PVC Profil Üretimi

241.903 ton PVC profil üretimi, pencere imalatı- İç piyasa

74.006 ton PVC profil üretimi, hazır pencere- Dış piyasa (İhracat) ile toplamda, 316.638 ton PVC Pencere profil üretimi (İç ve dış piyasa) 206.735 ton PVC pencere profil üretimi- İhracatı  2021 yılı kayıtlarına giren 523.373 ton PVC profil üretimi yapıldığı bilinmektedir.

2021 Yılı PVC Pencerelerde İspanyolet Kol vb. Kullanımı Miktarları

İç piyasada,

226.103 ton yerli PVC profillinden pencere üretilmiştir

=10.886.440 adet (Kanat-Kapı) İspanyolet-Kol 

Dış piyasada,

74.006 ton yerli PVC profillinden pencere üretilmiştir

=3.563.251 adet (Kanat-Kapı) İspanyolet-Kol  

Toplam; 14.449.691 adet (Kanat-Kapı) İspanyolet                  

2021 Yılı PVC Pencerelerde Cam Kullanım Miktarları

1.674.839 konut ve eşdeğer konut için PVC pencere üretilmiş,

Bu pencerelerin dıştan dışa alanı 25.122.585 m2’dir.

25.122.585 x 1.75 m2= 43.964 .523 m2 tek cam

2021 Yılı PVC Hammadde İhracat ve İthalat Verileri (Tablo-5)

2021 yılı PVC İthalatı 703.178 tonun yaklaşık %70 pencere profili üretiminde kullanıldığı, kalanının inşaat alt yapı vb. ürünlerin üretiminde kullanıldığı tahmin edilmektedir. Profil üretim için gerekli PVC’nin bir kısmı yerli PVC üreticisinden karşılanırken, büyük bir kısmı İthal edilmektedir.

Bu rapordaki veriler PÜKAD üyelerinin ve kaynak bölümünde adı geçen kurumların verilerinden hareketle hesaplanmıştır. PVC sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda sistem üreticisinin bu çalışmaya katkı yapması beklenmektedir. Özellikle alüminyum pencere sektörünün bilgi ve görüşlerinin alınması mümkün olduğunda rapor daha gerçekçi olacaktır. Bu raporun her yıl tekrarlanarak güncellenmesi ve eksik yönlerinin geliştirilmesinin sektöre katkı sağlayacağı ve Alüminyum pencere sektörünün derneğimize katılımı ile raporun daha gerçekçi olacağı düşünülmektedir. Bazı bilgiler yaklaşık tahminlerimizdir.

Yararlanılan Kaynaklar:

 • TÜİK istatistiksel verileri
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı – On birinci Kalkınma Planı (2019 – 2023)

Konut Politikaları – Özel İhtisas komisyon Raporu- Ankara 2018

 • 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
 • 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
 • PÜKAD üyesi kuruluşların özel çalışmaları

Sektörümüzle ilgili bu çalışmanın ortaya çıkmasında, yaptıkları çalışmalarla katkı sağlayan kuruluşlarımıza teşekkür ederiz.                         

Powered by OrdaSoft!